Owl
Gaur Bull at Mudumalai National Park
Mudumalai National Park
Mudumalai National Park